Chestionare auto

CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Art. 107
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:
a)ia masuri pentru mentinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
b)ia masuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a
echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea
standardelor în vigoare;
c)autorizeaza efectuarea lucrarilor în zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa,
verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d)stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de
schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;
e)autorizeaza înfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si
controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
f)stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a
instructorilor si profesorilor de legislatie în domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului
de conducere, în conditiile legii;
g)stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a
vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de
verificare tehnica în trafic a vehiculelor;
h)autorizeaza înfiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si
tramvaie;
i)stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza
respectarea acestora;
j)elaboreaza reglementari specifice în domeniul transporturilor rutiere;
k)omologheaza vehicule pentru circulatie;
l)certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru
vehiculele fabricate în tara sau importate;
m)autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari
constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;
n)asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, în vederea
înmatricularii acestora;
o)asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;
p)stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, în
vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala.
Art. 108
Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
a)îndruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinând
acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor
de circulatie;
b)coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de însotire a coloanelor oficiale militare,
precum si a vehiculelor din parcul propriu;
c)înregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
d)pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza
personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, în vederea
obtinerii permisului de conducere;
e)organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate în subordinea sa;
f)elaboreaza, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile în care pot
circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
g)elaboreaza, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei
autovehiculelor apartinând Ministerului Apararii Nationale si însotirea coloanelor militare.
Art. 109
Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:
a)asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din învatamântul
preuniversitar;
b)asigura, în unitatile de învatamânt specializate, pregatirea cursantilor în vederea obtinerii permisului
de conducere;
c)îndruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera în
unitatile de învatamânt, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa
execute astfel de activitati;
d)asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de
circulatie.
Art. 110
Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
a)elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea
permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
b)stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulatie
generate de cauze medicale;
c)elaboreaza norme privind examinarea medicala si psihologica, recoltarea si analiza probelor biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori de medicamente
cu efecte similare de natura sa influenteze comportamentul conducatorilor de vehicule;
d)stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii
vehiculelor;
e)stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.
Art. 111
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor împreuna cu politia rutiera întocmesc programe de preventie
rutiera si îndruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare
desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor împreuna cu
societatile de asigurare autorizate.
Art. 112
(1)În scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul sigurantei circulatiei
rutiere, în subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.
(2)Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarâre a
Guvernului.
Art. 113
(1)Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a)iau masuri pentru mentinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza,
precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;
b)iau masuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a
echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor în vigoare, tinând evidenta
acestora;
c)întocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri
pentru realizarea lucrarilor ce se impun în vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a
reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;
d)stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite
categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
e)iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor
cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv
transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;
f)înregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse înmatricularii;
g)iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, în spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor,
caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a
circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
h)iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate
circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
i)sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si
Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.
(2)Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor
publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de
seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din
Inspectoratul General al Politiei Române.
Art. 114
(1)Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru
popularizarea regulilor de circulatie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si în
acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.
(2)În unitatile de învatamânt prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de
educatie rutiera pe saptamâna, pe parcursul anului scolar.
(3)Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor
administratiei publice locale în legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.
(4)Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se va implica în realizarea
programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei
Natiunilor Unite.
Art. 1141
Orele de educatie rutiera din institutiile de învatamânt prescolar, primar si gimnazial se desfasoara
potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului
administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
APITOLUL X: Dispozitii finale
Art. 116
În desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul
unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la
acestea, conform legii.
Art. 1161
Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si
activitatilor de educatie rutiera.
Art. 117
(1)Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri
sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2)Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarâre a Guvernului, pe baza
modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale în domeniu, la care
România este parte.
Art. 118
(1)Prezenta ordonanta de urgenta se aplica începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se
abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare,
republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii
contrare prezentei ordonante de urgenta.
(2)În termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de
aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.
Art. 119
În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a
prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va
emite hotarârea de modificare si completare a Hotarârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 120
În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a
prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice vor
elabora, vor aproba si vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a
prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a)Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 16 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24
alin. (2) si ale art. 75 alin. (4);
b)Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 40 alin. (4);
c)Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor,
pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);
d)Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), art. 79 alin. (3), art. 80 alin. (1) si ale art. 110
alin. (1) lit. a);
e)Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art.
22 alin. (4) si ale art. 22 alin. (6);
f)Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si
Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);
g)Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 108
lit. f) si g);
h)Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.
1141.

Codul Rutier - alte capitole

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
CAPITOLUL II: Vehiculele
CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule
CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera
CAPITOLUL V: Reguli de circulatie
CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse
CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Chestionare auto - 40 Teste

Aveti mai jos pregatite 40 de teste auto ce acopera tot codul rutier, acesta poate fi invatat din raspunsurile explicate la fiecare intrebare, eliminand astfel plictiseala de a citit codul rutier fara a-l intelege in totalitate.

Chestionar aleator

Intrebari teste pe categorii

Puteti rezolva fiecare intrebare individual, veti primi varianta corecta alaturi de explicatie.