Chestionare auto

CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale
Art. 20
(1)Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede
permis de conducere corespunzator si sa aiba vârsta minima de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care
conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba vârsta minima de 16 ani
împliniti.
(2)Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere
sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru
categoriile sau subcategoriile prevazute în regulament.
(3)Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei
care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori
care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba vârsta minima de 21 de ani împliniti.
(4)Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.
Art. 21
(1)Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si îndemânarea necesare
conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
(2)Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si
psihologic, în conditiile stabilite prin reglementarile în vigoare.
Art. 22
(1)Examinarea medicala si psihologica se realizeaza în scopul certificarii starii de sanatate, a calitatilor
fizice si a aptitudinilor necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.
(2)Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se
stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3)Examinarea medicala si psihologica se realizeaza în vederea:
a)aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b)obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;
c)verificarii periodice, conform reglementarilor în vigoare.
(4)Examinarea medicala se realizeaza în institutii medicale autorizate, cu obligatia luarii în evidenta a
solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie, iar
verificarea psihologica se realizeaza în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor
abilitate. Lista institutiilor medicale si a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste prin ordin
comun al ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5)Medicul de familie, atunci când constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de
conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute în ordinul ministrului sanatatii emis conform alin. (2),
va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit ca persoana este declarata
inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta
imediat politiei rutiere pe raza careia medicul îsi desfasoara activitatea.
(6)Verificarea medicala si psihologica se efectueaza în conditiile stabilite prin ordin comun al
ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(7)Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a
conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobândit numai dupa
încetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.
(8)Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile
medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.
SECTIUNEA 2: Permisul de conducere
Art. 23
(1)Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care
poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte
vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
(2)Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în conditiile stabilite prin
regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, în vederea obtinerii permisului de
conducere, numai în prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat în acest sens,
precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale
examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori
subcategoriile prevazute de lege.
(3)Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare în vederea obtinerii permisului de
conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul împreuna cu persoana pe care o
supravegheaza sau o examineaza raspund pentru încalcarea de catre acesta a regulilor de circulatie sau,
dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.
(4)Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor
noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa îndeplineasca, potrivit legii, conditiile de vârsta, sa
fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin
cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.
(5)Pregatirea teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se
efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta,
conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6)Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare
si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au încetat raporturile de
serviciu si care si-au desfasurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile politiei rutiere.
(7)Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica,
daca îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).
(8)Programa de învatamânt pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia
de organizare si desfasurare a cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin
ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(9)Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de
conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.
(10)Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al
ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 24
(1)Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre
autoritatea competenta unde solicitantii îsi au domiciliul sau resedinta.
(2)Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc în conformitate cu conventiile
internationale în domeniu la care România este parte, prin ordin al ministrului administratiei si
internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3)În localitatile în care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si
sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si
în limba minoritatii nationale respective.
(4)În cazul cetatenilor straini care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, examinarea la
proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limba de
circulatie internationala.
(5)Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a
domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea
perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, în
conditiile stabilite prin regulament.
(6)Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a
fost condamnata, prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul
circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare
corporala grava, tâlharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor când a intervenit una
dintre situatiile prevazute la art. 103 alin. (1).
Art. 25
(1)Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la
obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.
(2)Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în
conditiile stabilite prin regulament.
Art. 261
Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau
de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati
profesional, în scopul însusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care
reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
Art. 27
(1)Persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot solicita obtinerea permisului de
conducere la autoritatile competente pe a caror raza îsi au domiciliul sau resedinta, în conditiile
prevazute la art. 24 alin. (1) si (6).
(2)Cetatenii români cu domiciliul în strainatate pot solicita în România obtinerea permisului de
conducere la autoritatile competente pe a caror raza îsi au locuinta detinuta în proprietate sau închiriata.
În sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din România a cetateanului român cu domiciliul în
strainatate se considera resedinta.
(3)Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de
conducere eliberat de o autoritate straina.
(4)Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.
Art. 281
Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie
se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii îsi au domiciliul sau resedinta.

Codul Rutier - alte capitole

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
CAPITOLUL II: Vehiculele
CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera
CAPITOLUL V: Reguli de circulatie
CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse
CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei
CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Chestionare auto - 40 Teste

Aveti mai jos pregatite 40 de teste auto ce acopera tot codul rutier, acesta poate fi invatat din raspunsurile explicate la fiecare intrebare, eliminand astfel plictiseala de a citit codul rutier fara a-l intelege in totalitate.

Chestionar aleator

Intrebari teste pe categorii

Puteti rezolva fiecare intrebare individual, veti primi varianta corecta alaturi de explicatie.