Chestionare auto

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1
(1)Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la
trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile
unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute în
prezenta ordonanta de urgenta.
(2)Dispozitiile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si
în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a
sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si
intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cât si a mediului.
(3)Autoritatea competenta în domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea
unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest
domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Române.
(4)Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice
centrale sau locale cu atributii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei
Române si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.
(5)Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si
autoritatilor care au atributii în domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si în
domeniul protectiei mediului.
Art. 2
Îndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de
catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, care are obligatia sa ia
masurile legale în cazul în care constata încalcari ale acestora.
Art. 3
Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au
stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.
Art. 4
Controlul circulatiei vehiculelor apartinând institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre
aceste institutii.
Art. 5
(1)Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce
îi revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa
aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, si sa le mentina în stare
corespunzatoare.
(2)Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat
sa semnalizeze corespunzator, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care
stânjeneste sau pune în pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de înlaturare a acestuia.
(3)Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de
persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.
(4)Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe
acostament, în parcarile amenajate sau pe partea carosabila, în conditiile în care aceste constructii ar
afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.
(5)În perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
a)de asteptare pentru calatori;
b)pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.
(6)În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului
public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori
lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul
lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, în conditiile legii.
(7)Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul
drumului numai cu avizul politiei rutiere.
(8)Prin exceptie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul
administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.
(9)În scopul asigurarii desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia
rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de
amenajari rutiere.
Art. 6
În sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul înteles:
1.acordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafic de a nu îsi continua deplasarea sau de a
nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea îi obliga pe ceilalti participanti la trafic care au
prioritate de trecere sa îsi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;
2.acostament - fâsia laterala cuprinsa între limita partii carosabile si marginea platformei drumului;
3.amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele decât
cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public în scopul asigurarii securitatii rutiere;
4.ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca
o unitate;
5.autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv
circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua
cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, în mod exceptional, prin alte modalitati, cu
exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel putin doua benzi de circulatie pe sens
si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin
locuri special amenajate;
6.autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele
rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite
tramvaie, tractoarele folosite în exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru
efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt
considerate autovehicule;
7.banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere
sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia într-un sens a unui sir de vehicule,
altele decât vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
8.banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea
dreapta a autostrazii, în sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor în cazuri
justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau
în misiuni cu caracter de urgenta;
9.banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata lânga axa drumului, destinata
circulatiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în functie de intensitatea traficului;
10.bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul
pedalelor sau manivelelor;
11.coloana oficiala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt însotite de unul
sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au în functiune semnale speciale de avertizare
sonore si luminoase de culoare rosie;
12.conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de
tractiune, animale izolate sau în turma, de povara ori de calarie;
13.conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizica posesoare a unui permis
de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita
categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii;
14.drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru
traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt închise circulatiei publice
sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;
15.institutii medicale autorizate - unitatile sanitare specializate, cu personal calificat si dotare
corespunzatoare pentru examinarea medicala a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a
conducatorilor de autovehicule sau tramvai;
16.intersectie - orice încrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate
de acestea;
17.localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate în
conformitate cu prevederile legale;
18.masa totala maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul încarcat, declarata admisibila în urma
omologarii de catre autoritatea competenta;
19.mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante
sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta în aerul expirat a alcoolului;
20.mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool în
aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza încalcari ale unor reguli de
circulatie;
21.moped - vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste
45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate
cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui
putere nominala este de cel mult 4 kW;
22.motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate
cilindrica mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;
23.parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate
cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau
prin diferenta de nivel;
24.participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;
25.pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista
separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei
bicicletelor si mopedelor;
26.prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalti participanti la
trafic cu care se intersecteaza, în conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile
publice;
27.remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;
28.remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
29.semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata în parte de catre un
autovehicul sau de catre un tractor;
30.tractor - vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a împinge
anumite utilaje sau remorci folosite în exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se
deplaseaza numai ocazional pe drumul public;
31.tractor rutier - tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si
pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza,
de regula, pe drumul public;
32.trecere la nivel - încrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care
dispune de o platforma independenta;
33.trotuar - spatiul longitudinal situat în partea laterala a drumului, separat în mod vizibil de partea
carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
34.detinator - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul în baza unui contract de leasing sau
contract de închiriere;
35.vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare,
utilizat în mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau
lucrari;
36.vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori
marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise,
prevazute în reglementarile legale;
37.vehicul în circulatie internationala sau în trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa,
depaseste cel putin o frontiera de stat;
38.zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului,
zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu
prevederile legale;
39.zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor,
unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, având intrarile si iesirile
semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
40.zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, având
intrarile si iesirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.

Codul Rutier - alte capitole

CAPITOLUL II: Vehiculele
CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule
CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera
CAPITOLUL V: Reguli de circulatie
CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse
CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei
CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Chestionare auto - 40 Teste

Aveti mai jos pregatite 40 de teste auto ce acopera tot codul rutier, acesta poate fi invatat din raspunsurile explicate la fiecare intrebare, eliminand astfel plictiseala de a citit codul rutier fara a-l intelege in totalitate.

Chestionar aleator

Intrebari teste pe categorii

Puteti rezolva fiecare intrebare individual, veti primi varianta corecta alaturi de explicatie.